เข้าสู่ระบบ   
  คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
     
รอบ 6 เดือน
รอบ 6 เดือน
คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม
   
   
  มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4  
        
ลำดับตัวชี้วัดน้ำหนักเป้าหมายข้อมูลพื้นฐานเกณฑ์การให้คะแนนผลงานจริงคะแนนที่ได้คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
    
535455(1)(2)(3)(4)(5)
มิติที่ 1: มิติด้านการเรียนการสอน392.90611.6667
1 ระดับความสำเร็จของคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองของรองอธิการบดี (ก 1) 1033.89134.23013.9479123453.46703.46700.5099
2 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ (ก 2 สาขาวิชา) หมายเหตุ น้ำหนักขึ้นอยู่กับจำนวนเป้าหมายการจัดการศึกษา (แผนการผลิด/ปรับปรุงชุดวิชา) 1880   60708090100 1.98150.5245
2.1 ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จในการผลิตชุดวิชาใหม่/ปรับปรุงชุดวิชา (ร.1) 168033       1.85420.4363
2.1.1 ร้อยละเฉลี่ยของชุดวิชาผลิตใหม่/ปรับปรุง ที่กำหนดเปิดสอน ภาค 2/2555 (ร 1.1) 380   60708090100 3.44430.1520
20501401(54117) คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ป.ตรี)(ผลิตใหม่)         01.0000 
20503114(53408) การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน (ป.ตรี)(ผลิตใหม่)         93.334.3330 
58704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล (ป.โท)(ผลิตใหม่)         1005.0000 
2.1.2 ร้อยละเฉลี่ยของชุดวิชาผลิตใหม่/ปรับปรุง ที่กำหนดเปิดสอน ภาค 1/2556(ร 1.2) 480   60708090100 1.33350.0784
20501402(54118) ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (ป.ตรี)(ผลิตใหม่)         66.671.6670 
20502102(52302) วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค (ป.ตรี)(ปป.)         26.671.0000 
20503103(50301) การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (ป.ตรี)(ปป.)         66.671.6670 
20503106(52303) สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข (ป.ตรี)(ปป.)         201.0000 
2.1.3 ร้อยละเฉลี่ยของชุดวิชาผลิตใหม่/ปรับปรุง ที่กำหนดเปิดสอน ภาค 2/2556 (ร 1.3) 580   4050607080 1.80000.1324
20502101(50103) สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ป.ตรี)(ปป.)         01.0000 
20503107(52304) โภชนศาสตร์สาธารณสุข (ป.ตรี)(ปป.)         201.0000 
20503108(52305) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ป.ตรี)(ปป.)         26.671.0000 
20503514(55321) เภสัชกรรมแผนไทย 2 (ป.ตรี)(ผลิตใหม่)         201.0000 
53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน(ป.โท)(ผลิตใหม่)         805.0000 
2.1.4 ร้อยละเฉลี่ยของชุดวิชาผลิตใหม่/ปรับปรุง ที่กำหนดเปิดสอน ภาค 1/2557 (ร 1.4) 480   60708090100 1.25000.0735
20503101(50101) วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ป.ตรี) (ปป.)         601.0000 
20503109(52306) การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข(ป.ตรี) (ปป.)         702.0000 
53709 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการบริหารสาธราณสุข (ป.โท)(ผลิตใหม่)         01.0000 
58709 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการบริหารโรงพยาบาล (ป.โท) (ผลิตใหม่)         01.0000 
3 ระดับคะแนนเฉลี่ยความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร ( ร 2) 1555 1 3 5 1.00000.0147
3.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร ที่กำหนดเปิดสอน ภาค 1/2556 และ 2/2556 (ร 2.1) 15   1   5 1.00000.0147
50100 พัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         01.0000 
4 ร้อยละของชุดวิชาที่สามารถจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ได้ตามกำหนดเวลา ( ร.3) 380   60708090100 1.00000.0441
4.1 ร้อยละของชุดวิชาที่สามารถจัดส่ง มคอ.3 ภาคการศึกษา 2/2555( ร.3.1) 380   6070809010056.521.00000.0441
5 ร้อยละของชุดวิชาที่มีการผลิต/ปรับปรุงเนื้อหาชุดวิชาเพื่อนำไปผลิต/ปรับปรุงสื่อบทเรียน Online (e-Learning) ระดับบัณฑิตศึกษา ( ร. 4) 380 1.5100607080901001005.00000.2206
8 ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวชี้วัด สมศ.3 ก.พ.ร.4.1.4) ( ร. 7) 3         255.00000.2206
8.1 ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ตัวชี้วัด สมศ.3 ก.พ.ร.4.1.4) (ร.7.1) 32528.5780.8625510152025255.00000.2206
9 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพ มสธ. สู่ระดับสากล/ประชาคมอาเซี่ยน ( ร. 8) 35   1 3 555.00000.2206
มิติที่ 3: มิติด้านการวิจัย92.99420.3963
13 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (ตัวชี้วัด สมศ. 5 สกอ.4.3.1 ) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ร.11.2) 320  4.31151015202.591.39750.0617
14 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (ตัวชี้วัด สมศ. 6 สกอ.4.2.2) ( ร.12) 312  10.344812162010.342.58500.1140
15 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ( ตัวชี้วัด สมศ. 7 ) (ร. 13) 310  36.2124681027.595.00000.2206
มิติที่ 4: มิติด้านการพัฒนาสาขาวิชา204.05751.1934
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่การเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2556 (สกอ. ข้อ 7.2) (ก 9) 23  51 2 323.00000.0882
16 ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของหน่วยงาน (ประจำปีงบประมาณ 2555) (ก 3) 280  78.676070809010091.374.13700.1217
17 ระดับคะแนนเฉลี่ยของระยะเวลาการส่งข้อมูลที่สำคัญในระดับมหาวิทยาลัย (ก 7) 35 3.3351234555.00000.2206
18 ร้อยละของประสิทธิภาพการดำเนินงานในปีงบประมาณ (ก 8) 3          5.00000.2206
18.2 ร้อยละของงบประมาณค่าล่วงเวลาที่ประหยัดได้ (ก 8.2) 310   0510152068.055.00000.2206
20 ระดับความสำเร็จของการวางระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (ก 12) 33 551 3 555.00000.2206
21 ร้อยละของผู้บริหารหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย (ก 13) 280  89.586070809010096.884.68800.1379
22 ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง / นโยบายที่ได้รับมอบหมาย (ก 14) 380   60708090100853.50000.1544
24 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีการส่งข้อมูลสำคัญให้กับหน่วยงานที่ร้องขอได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ( ร. 15) (เฉพาะสาขาวิชา) 280   6070809010016.661.00000.0294
  68           3.2564 
 
 
หมายเหตุ = N/A = 1.00-1.49 = 1.50-2.49 = 2.50-3.49 = 3.50-4.49 = 4.50-5.00
 
     
@2011 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช