เข้าสู่ระบบ   
  คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
     
รอบ 6 เดือน
รอบ 6 เดือน
คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม
   
   
  มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4  
        
ลำดับตัวชี้วัดน้ำหนักเป้าหมายข้อมูลพื้นฐานเกณฑ์การให้คะแนนผลงานจริงคะแนนที่ได้คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก
    
535455(1)(2)(3)(4)(5)
มิติที่ 1: มิติด้านการเรียนการสอน622.75581.8776
1 ระดับความสำเร็จของคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองของรองอธิการบดี (ก 1) 1033.89134.23013.9479123453.46703.46700.3810
2 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ (ก 2 สาขาวิชา) หมายเหตุ น้ำหนักขึ้นอยู่กับจำนวนเป้าหมายการจัดการศึกษา (แผนการผลิด/ปรับปรุงชุดวิชา) 3780   60708090100 2.40540.9780
2.1 ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จในการผลิตชุดวิชาใหม่/ปรับปรุงชุดวิชา (ร.1) 35803.662.6693       2.37150.9121
2.1.1 ร้อยละเฉลี่ยของชุดวิชาผลิตใหม่/ปรับปรุง ที่กำหนดเปิดสอน ภาค 2/2555 (ร 1.1) 1680   60708090100 3.70840.6520
22752 คณิตศาสตร์สำหรับครู (ป.โท)(ผลิตใหม่)         1005.0000 
22755 โลกาภิวัฒน์ศึกษา(ป.โท)(ปป.)         1005.0000 
22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ(ป.โท)(ผลิตใหม่)         1005.0000 
22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา(ป.โท)(ผลิตใหม่)         1005.0000 
22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาชีพ(ป.โท)(ผลิตใหม่)         6.671.0000 
22769 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ (ป.โท)(ผลิตใหม่)         1005.0000 
23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้(ป.โท)(ปป.)         1005.0000 
23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา(ป.โท)(ปป.)         803.0000 
23902 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา(ป.เอก)(ผลิตใหม่)         1005.0000 
24726 วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา (ป.โท)(ปป.)         1005.0000 
24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา(ป.โท)(ปป.)         01.0000 
24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร(ป.โท)(ผลิตใหม่)         321.0000 
26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นใน กศน. และการศึกษาตามอัธยาศัย(ป.โท)(ผลิตใหม่)         86.673.6670 
26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ป.โท)(ผลิตใหม่)         86.673.6670 
27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(ป.โท)(ปป.)         401.0000 
70202002 (20905) ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง(ป.เอก)(ปป.)         1005.0000 
2.1.2 ร้อยละเฉลี่ยของชุดวิชาผลิตใหม่/ปรับปรุง ที่กำหนดเปิดสอน ภาค 1/2556(ร 1.2) 480   60708090100 1.16680.0513
20203502 (25302) หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา(ป.ตรี)(ปป.)         46.671.0000 
26902 สัมมนาประเด็นทางการศึกษานอกระบบ(ป.เอก)(ผลิตใหม่)         45.451.0000 
27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(ป.โท)(ปป.)         66.671.6670 
50233002 (23721)การวิจัยการบริหารการศึกษา(ป.โท)(ปป.)         26.671.0000 
2.1.3 ร้อยละเฉลี่ยของชุดวิชาผลิตใหม่/ปรับปรุง ที่กำหนดเปิดสอน ภาค 2/2556 (ร 1.3) 880   4050607080 1.00000.0879
20203501 (25301) จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว(ป.ตรี)(ปป.)         01.0000 
20203602 (26302) การจัดการการศึกษานอกระบบ(ป.ตรี)(ปป.)         201.0000 
20203606 (26406) การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ(ป.ตรี)(ปป.)         201.0000 
20203702 (27102) เทคโนโลยีทางการสอน(ป.ตรี)(ปป.)         34.681.0000 
22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์(ป.โท)(ปป.)         22.671.0000 
22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์(ป.โท)(ปป.)         37.331.0000 
23704 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ป.โท)(ปป.)         20.001.0000 
50233003 (23722)การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา(ป.โท)(ปป.)         01.0000 
2.1.4 ร้อยละเฉลี่ยของชุดวิชาผลิตใหม่/ปรับปรุง ที่กำหนดเปิดสอน ภาค 1/2557 (ร 1.4) 780N/AN/AN/A60708090100 1.57140.1209
20203504 (25304) การแนะแนวในระดับประถมศึกษา(ป.ตรี)(ปป.)         702.0000 
20203506 (25406) กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว(ป.ตรี)(ปป.)         702.0000 
20203601 (26301) การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ(ป.ตรี)(ปป.) N/AN/AN/A     01.0000 
20203603 (26403) แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ(ป.ตรี)(ปป.) N/AN/AN/A     702.0000 
20203604 (26404) หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม(ป.ตรี)(ปป.) N/AN/AN/A     702.0000 
20203701 (27101) อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(ป.ตรี)(ปป.) N/AN/AN/A     01.0000 
50233005 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา(ป.โท)(ปป.)         01.0000 
2.1.6 ร้อยละเฉลี่ยของชุดวิชาผลิตใหม่/ปรับปรุง ของหลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย และหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมที่กำหนดเปิดสอน ภาค 2/2555 , 1/2556 , 2/2556 และ 2/2557 ระดับประกาศนียบัตร 080   60708090100 1.04670.0000
10203001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย(1/56)          0.0000N/A
10203002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย(2/55)         94.674.4670 
10203003 การเล่นของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย(2/55)         33.331.0000 
10203004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย(2/56)          0.0000N/A
10203005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย(2/56)          0.0000N/A
10203006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย(2/56)          0.0000N/A
10203007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย(2/56)         1005.0000 
10203008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย(ป.ตรี)(1/57)          0.0000N/A
10203009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย(2/57)          0.0000N/A
10203010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ(ป.ตรี)(1/57)          0.0000N/A
3 ระดับคะแนนเฉลี่ยความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร ( ร 2) 254.114.5 1 3 5 3.00000.0659
3.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร ที่กำหนดเปิดสอน ภาค 1/2556 และ 2/2556 (ร 2.1) 05   1   5  N/A
0000 พัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับประกาศนียบัตร นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย         55.0000 
3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร ที่กำหนดเปิดสอน ภาค 1/2557 และ 2/2557 (ร 2.2) 25   1 3 5 3.00000.0659
0000 พัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม         55.0000 
2000 วิทยาศาสตร์(ครูพันธ์ใหม่) (ปริญญาโท)         11.0000 
4 ร้อยละของชุดวิชาที่สามารถจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ได้ตามกำหนดเวลา ( ร.3) 380   60708090100 1.00000.0330
4.1 ร้อยละของชุดวิชาที่สามารถจัดส่ง มคอ.3 ภาคการศึกษา 2/2555( ร.3.1) 3800006070809010044.851.00000.0330
5 ร้อยละของชุดวิชาที่มีการผลิต/ปรับปรุงเนื้อหาชุดวิชาเพื่อนำไปผลิต/ปรับปรุงสื่อบทเรียน Online (e-Learning) ระดับบัณฑิตศึกษา ( ร. 4) 3802.51556070809010060.291.02900.0339
8 ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวชี้วัด สมศ.3 ก.พ.ร.4.1.4) ( ร. 7) 6          4.35000.2868
8.1 ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ตัวชี้วัด สมศ.3 ก.พ.ร.4.1.4) (ร.7.1) 3255.4532.38.3351015202518.503.70000.1220
8.2 ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ตัวชี้วัด สมศ.3 ก.พ.ร.4.1.4 ) (ร.7.2) 35000150102030405068.755.00000.1648
9 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพ มสธ. สู่ระดับสากล/ประชาคมอาเซี่ยน ( ร. 8) 354451 3 555.00000.1648
มิติที่ 3: มิติด้านการวิจัย93.27000.3234
13 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (ตัวชี้วัด สมศ. 5 สกอ.4.3.1 ) ด้านสังคมศาสตร์ (ร.11.1) 31005.566.252468103.851.92500.0635
14 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (ตัวชี้วัด สมศ. 6 สกอ.4.2.2) ( ร.12) 31211.5416.66715.384812162011.542.88500.0951
15 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ( ตัวชี้วัด สมศ. 7 ) (ร. 13) 31010039.81517.3124681036.065.00000.1648
มิติที่ 4: มิติด้านการพัฒนาสาขาวิชา203.70320.8139
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่การเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2556 (สกอ. ข้อ 7.2) (ก 9) 23N/AN/A51 2 323.00000.0659
16 ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของหน่วยงาน (ประจำปีงบประมาณ 2555) (ก 3) 280N/AN/A95.696070809010083.673.36700.0740
17 ระดับคะแนนเฉลี่ยของระยะเวลาการส่งข้อมูลที่สำคัญในระดับมหาวิทยาลัย (ก 7) 35N/A2.615123454.114.11000.1355
18 ร้อยละของประสิทธิภาพการดำเนินงานในปีงบประมาณ (ก 8) 3 10010072.97      5.00000.1648
18.2 ร้อยละของงบประมาณค่าล่วงเวลาที่ประหยัดได้ (ก 8.2) 310N/AN/AN/A0510152063.815.00000.1648
20 ระดับความสำเร็จของการวางระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (ก 12) 333551 3 555.00000.1648
21 ร้อยละของผู้บริหารหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย (ก 13) 280N/AN/A100607080901001005.00000.1099
22 ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง / นโยบายที่ได้รับมอบหมาย (ก 14) 380N/AN/A1006070809010080.003.00000.0989
24 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีการส่งข้อมูลสำคัญให้กับหน่วยงานที่ร้องขอได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ( ร. 15) (เฉพาะสาขาวิชา) 280N/AN/AN/A60708090100  N/A
  91           3.0149 
 
 
หมายเหตุ = N/A = 1.00-1.49 = 1.50-2.49 = 2.50-3.49 = 3.50-4.49 = 4.50-5.00
 
     
@2011 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช