หน่วยงาน คะแนนถ่วง
น้ำหนักรวม
มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4
*** N/A ***
หมายเหตุ = N/A = 1.00-1.49 = 1.50-2.49 = 2.50-3.49 = 3.50-4.49 = 4.50-5.00
   
User Name  
   
Password
@2011 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช